ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β     Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης
Operational Program for Education and Training 2.4.2.b "Support to students' business ideas by the Liaison Office"

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

The program is Co-financed by the European Social Fund