Η Έρευνα αποτελεί τη βάση κάθε προόδου.

Από την Έρευνα προκύπτουν νέες γνώσεις για τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές κοινωνικές επιστήμες, αλλά και τις εφαρμογές στην υγεία, την κοινωνία, την οικονομία και κάθε μορφής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την επίτευξη ευημερίας.

Για την επίτευξη της προόδου, είναι απαραίτητη η εμβάθυνση των επιστημονικών γνώσεων. Η αύξηση των γνώσεων προκύπτει από τη διεξαγωγή της λεγόμενης "Βασικής" έρευνας, σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική "αναδίφηση" αλλά και τις συνεργασίες (εθνικές και παγκόσμιες) και τις παρουσιάσεις και αιπαραθέσεις στα Επιστημονικά Συνέδρια.

Από τη βασική Έρευνα προκύπτουν οι επιστημονικές βάσεις για τη δημιουργία ή και εξέλιξη "τεχνουργημάτων", προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών τους, με κύριο αντικείμενο την προστασία της υγείας και ασφάλειας των "χρηστών".

Κάθε Ερευνητική δραστηριότητα ξεκινά από μια υποθετική σχέση μεταξύ ενός ή πολλών αιτίων και ενός αποτελέσματος - σπάνια ΄περισσοτέρων του ενός (είτε επιθυνμητού, είτε ανεπιθύμητου).

Η βασική έρευνα πραγματοποιείται κυρίως από τα Πανεπιστήμια και σπάνια από τα (κρατικά) Ερευνητικά Κέντρα.

Τα νέα τεχνουργήματα, τα νέα προϊόντα και οι νέες υπηρεσίες, είναι αποτέλεσμα της δοκιμαστικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας, με την παραδοχή πως το αποτέλεσμα θα είναι η προσφορά ενός αντικειμένου (ή μιας μεθόδου) το οποίο είναι επιθυμητό από τους πιθανούς αγοραστές (καταναλωτές, παραγωγούς ή και Κρατικούς Φορείς).

Η έρευνα αυτή είναι η "Εφαρμοσμένη Έρευνα" και πραγματοποιείται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και τα (κρατικά) Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και τα ελάχιστα (στην Ελλάδα) Ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα. Αποτέλεσμα της έρευνας είναι τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες), με τα οποία κατοχυρώνονται τα σχέδια.

Εφαρμοσμένη είναι, επίσης, η Κοινωνικο-Οικονομική Έρευνα, η οποία διεξάγεται κυρίως από φορείς (Επιμελητήρια, Περιφέρειες, Δήμοι, Επιστημονικοί Σϋλλογοι [Δικηγορικός, Ιατρικός, Φαρμακευτικός κλπ], συχνά με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Η Επιχειρηματική Έρευνα καταλήγει στη δημιουργία πρωτοτύπων τα οποία οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά. Συνχνά, αυτή η έρευνα διεξάγεται με τη συνεργασία ΤΕΙ και Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.

Το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, διαμεσολαβώντας μεταξύ των ερευνητών - ερευνητικών φορέων και επιχιειρήσεων ή και φορέων του Ιδιωτικού ή του ευρύτερου Κράτους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα.

Η έρευνα, ακόμη και χαμηλού τεχνολογικού και επιστημονικού χαρακτήρα, είναι η πηγή της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

Η εκπόνηση μελετών δεν είναι Έρευνα.