ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1.1      Θεσμικές Προτάσεις                  

1.1.1  Προώθηση της ένταξης του Νομού Σερρών στις μειονεκτούσες περιοχές του υπό ψήφιση Αναπτυξιακού Νόμου

Τα ισχύοντα κίνητρα είναι ελκυστικότερα για κοντινές εναλλακτικές επιλογές των επενδυτών, ενώ ο Νομός έχει συνεχείς απώλειες σε επενδύσεις και απασχόληση.

Η επιδίωξη της ισόρροπης ανάπτυξης απαιτεί ίσους όρους υποκίνησης των επενδυτών.

Ιδιαίτερη επιδίωξη είναι η ένταξη του Νομού Σερρών στις μειονεκτούσες περιοχές και η εξίσωση των κινήτρων απασχόλησης και λειτουργίας των Σερραϊκών Επιχειρήσεων με αυτά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ωριμότητα: Το ΕΒΕΣ διεκδικεί ήδη τις σχετικές Νομοθετικές ρυθμίσεις

 

1.1.2   Θεσμοθέτηση Συνεδρίου Αποδήμων Σερραίων.

Το Συνέδριο θα έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση των Σερραίων ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες φορέων που εκπροσωπούν ή τους εκπροσωπούν, με σκοπό τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου επιχειρηματιών, επιστημόνων, φοιτητών και άλλων επαγγελματιών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ΤΕΙ Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.1.3  Σύσταση Συμβουλίου Σερραίων Εξαγωγέων

Αποστολή του Συμβουλίου θα είναι η ενημέρωση των εξαγωγέων και δυνητικών εξαγωγέων για τις διαδικασίες και λοιπές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προορισμού, τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, την οργάνωση της προβολής, την ανάπτυξη συνεργασιών με ειδικούς Συμβούλους από κοινού και την ανταλλαγή εμπειριών        

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο           

Ωριμότητα: Εμπειρία από το Γραφείο ΟΠΕ

 

1.1.4   Θεσμοθέτηση Σερραϊκού Forum (Βήματος Διαλόγου) για την Ποιότητα

Προτεινόμενοι Αποδέκτες Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.1.5   Θεσμοθέτηση τακτικών Εκδηλώσεων Προβολής Σερραϊκών Προϊόντων    

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο           

Ωριμότητα:Προμελέτη για το Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Σερρών από το Δήμο Σερρών

 

1.1.6   Σύσταση Συμβουλίου Οικονομικής Ανάπτυξης

Το Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από το Νομάρχη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και τους τοπικούς Βουλευτές. Έργο του Συμβουλίου θα είναι η καθοδήγηση των φορέων για την οικονομική ανάπτυξη, η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων του Συνεδρίου, η επίλυση ζητημάτων

 

1.2      Προτεινόμενες Μελέτες

                              

1.2.1   Εκπόνηση Μελέτης ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των επιχειρηματικών αντικινήτρων στο Νομό Σερρών

Σκοπός της μελέτης είναι να κατηγοριοποιηθούν τα αντικίνητρα επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να προσδιοριστούν ποσοτικά, αφενός αυτόνομα για το καθένα, αφετέρου σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές περιοχές, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τοπικές θεσμικές  ρυθμίσεις, διατοπικές διαπραγματεύσεις και την τεκμηρίωση μελλοντικών αιτημάτων προς τις πολιτικές αρχές.  

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών, ΤΕΙ Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.2.2   Εκπόνηση Μελέτης Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Σκοπός της μελέτης είναι να δημιουργηθεί ένα σχέδιο το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τις αναμενόμενες δημογραφικές εξελίξεις, τα σχέδια εξέλιξης των μεταφορών, την αναμενόμενη εξέλιξη στη συμπληρωματικότητα ή και ανταγωνιστικότητα των διαφόρων γεωγραφικών ενοτήτων του Νομού, τις τάσεις εξέλιξης των οικονομικών δεικτών και την παγκόσμια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, θα καταλήξει στον προσδιορισμό των χώρων οικονομικής δραστηριότητας, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν.

Το Σχέδιο θα αποτελεί το πλαίσιο εναλλακτικών επιλογών των ενδιαφερομένων επενδυτών, ώστε να μειώσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο.           

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.2.3   Εκπόνηση μελέτης για τη Στρατηγική Προώθησης Σερραϊκών προϊόντων στην Αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης

Ο Συνδυασμός του Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης με την εξαιρετικά κοντινή απόσταση, το μέγεθος της αγοράς της, τις δυνατότητες παραγωγής και μεταποίησης στο Νομό, τα ειδικά χαρακτηριστικά ποιότητας των Σερραϊκών προϊόντων, καθώς και το μεγάλο αριθμό Σερραίων μετοίκων αποτελούν τη βασική υπόθεση της μελέτης, όπως επίσης και αιτιολογούν την εκπόνησή της

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.2.4   Εκπόνηση μελέτης για τη σύσταση Τοπικού Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital).

Η περιρρέουσα άποψη ότι στο Νομό σχολάζουν εξαιρετικά υψηλά ποσά σε μη αποδίδουσες εισόδημα καταθέσεις, ότι η ύπαρξη επιχειρηματικών ιδεών δεν ταυτίζεται με την ύπαρξη κεφαλαίων, ότι διάφοροι οργανισμοί θα ήταν δυνατό να συνδράμουν, ότι υπάρχει υψηλό δυναμικό επιχειρηματικών ιδεών και προθυμία για επιχειρηματικότητα, χρήζει μελέτης που να προσδιορίζει αυτά τα μεγέθη και να διαμορφώσει την εφικτή πρακτική από Νομική και Οικονομική άποψη.    

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας, ΤΕΙ Σερρών   

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.2.5             Εκπόνηση Μελέτης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης επιχειρηματικών δράσεων Επιχειρηματιών και Φορέων από Διεθνείς Οργανισμούς.

Η συνολική καταγραφή των φορέων χρηματοδότησης και των όρων που αυτοί θέτουν, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων ή και δράσεων των φορέων, δίνει τη δυνατότητα να εκτιμάται η εφικτότητα υλοποίησης των υποθέσεων, καθώς και να λειτουργεί ως πυξίδα για τη διατύπωση επιχειρησιακών στόχων.       

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας,ΤΕΙ Σερρών     

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.3      Ενέργειες Υποστήριξης

                    

1.3.1             Δημιουργία Φορέα για την Εφαρμογή στις Μικρομεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Νομού της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Ο φορέας που θα πρέπει να είναι Ιδιωτικού Δικαίου και σ' αυτόν θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα έχει ως αντικείμενα την κοινή προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών που οι επιχειρήσεις θα συμβληθούν για να παρέχουν στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, των Ηλεκτρονικών Πληρωμών και θα εκπαιδεύσουν εντεταλμένο τους προσωπικό, σε μια συλλογική βάση.       

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας, ΤΕΙ Σερρών    

Ωριμότητα: Εμπειρία από το Πρόγραμμα "Δικτυωθείτε"

 

1.3.2             Δημιουργία Τμήματος Μελετητών - Συμβούλων Ποιότητας.

Η δημιουργία ενός Τμήματος αναφοράς για την Ποιότητα, ώστε σ' αυτό να απευθύνονται για τη δική τους επιλογή οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην πιστοποίηση των προϊόντων, των διαδικασιών τους, ή και των περιβαλλοντικών τους έργων, έχουν ανάγκη να βρούν τους κατάλληλους συμβούλους, τους οποίους θα επιλέξουν από ένα σύνολο, τοπικών κυρίως, πιστοποιημένων ειδικών (pool of experts), ελαχιστοποιεί το κόστος τους και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας, ΤΕΙ Σερρών

Ωριμότητα:      Πρωτοεμφανιζόμενη

 

1.3.3             Πιστοποίηση Σερραϊκών Προϊόντων κατά Γεωγραφική Ονομασία Προέλευσης και Ονομασία Προέλευσης.

Μια σειρά από Σερραϊκά προϊόντα έχει καταξιωθεί στην ελληνική αγορά και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή, χωρίς όμως καμιά κατοχύρωση (όπως η μπουγάτσα, οι πίτες, ο ακανές, το ούζο, το κεράσι, ο καπνός, η καπνιστή πέστροφα, τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, τα ψηφιδωτά και αμμοψηφιδωτά, κουραμπιέδες κα.)

Η δημιουργία ενός φορέα υποστήριξης είναι η βάση από την οποία θα προκύψουν οι συντονισμένες ενέργειες για την πιστοποίηση, τόσο της τοπικής προέλευσης, όσο και της συμμετοχής σε ένα σύνολο ενιαίων τοπικών χαρακτηριστικών, είναι απαραίτητη, έστω και αν προκύψει ως κοινοπραξία φορέων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας

Ωριμότητα: Προηγούμενες τεκμηριωμένες Προτάσεις ΕΒΕΣ

 

1.3.4   Δημιουργία Επιμελητηριακών Γραφείων στις πρωτεύουσες των χωρών της Βαλκανικής

Η λειτουργία των γραφείων θα έχει την έννοια της αμφίδρομης πληροφόρησης, ώστε οι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις αντίστοιχες χώρες να έχουν άμεση πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην αγορά, στη Νομοθεσία, τον ανταγωνισμό στις χώρες αυτές, αλλά και να διαχέονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις εξελίξεις στις τοπικές επιχειρήσεις στους φορείς και τους ενδεχόμενους συνεργάτες των χωρών αυτών.

Παράλληλα θα χρησιμεύει και ως χώρος συναντήσεων των Σερραίων επιχειρηματιών με τους επιχειρηματίες των χωρών αυτών, διαθέτοντας και τη σχετική διερμηνεία από θεσμικό πρόσωπο και κατά συνέπεια έμπιστο.

Τέλος, το κάθε Γραφείο θα χρησιμεύει και ως σύνδεσμος μεταξύ των Σερραίων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε από κοινού να προωθούν τα συμφέροντά τους, εφόσον μπορούν να είναι συμπληρωματικά. 

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας     

Ωριμότητα: Εμπειρία από την προηγούμενη λειτουργία Γραφείου στη Σόφια που χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG I.

 

1.3.5   Διάχυση Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης Φορέων και ενδιαφερομένων.

Οι Αποφάσεις που λαμβάνονται σε Νομαρχιακό επίπεδο (από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, από τα Επιμελητήρια, τις Ενώσεις Συνεταιρισμών, τις ομοσπονδίες φορέων κλπ) είναι δυνατό να αποτελέσουν μια κοινή, ιεραρχημένη και δομικά ασφαλή από καταδολιεύσεις βάση αναδιανομής πληροφόρησης, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος (Φορέας ή επιχειρηματίας) να τις πληροφορείται έγκαιρα, ασφαλώς και σε όση έκταση τα ενδιαφέροντά του τον οδηγήσουν

 

Η εγκατάσταση ενός συστήματος πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πληροφόρησης, με αμφίδρομο την πιστοποιημένη τροφοδότηση πληροφοριών, καθώς και την ελεύθερη παρακολούθησης επικοινωνία μεταξύ των διαπιστευμένων μελών, δίνει τη δυνατότητα επιλεκτικής πληροφόρησης, όπως και της επιλογής πληροφορικακών πόρων.           

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας, ΤΕΙ Σερρών   

Ωριμότητα: Πρόταση - Σχέδιο από προσκεκλημένο Ιταλό εισηγητή που το παρουσίασε πρακτικά

 

1.4      Προτεινόμενες Υποδομές

                    

1.4.1   Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου

Πλην του ΤΕΙ δεν υπάρχει άλλη αίθουσα για μεγάλες εκδηλώσεις και Συνέδρια.

Η κατασκευή ενός Συνεδριακού Κέντρου, με όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης Συνεδρίων, όπως είναι η Γραμματείες, αίθουσα επικοινωνιών, αρχεία, βιβλιοθήκη, χώρο φυλασσόμενης στάθμευσης κλπ.           

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Δήμος Σερρών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας  

Ωριμότητα: Προμελέτη του Δήμου Σερρών

 

1.4.2             Δημιουργία Εκθεσιακού Κέντρου στην πόλη των Σερρών

Ένα μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο στην πόλη των Σερρών μπορεί να συνδυαστεί με το προτεινόμενο Συνεδριακό Κέντρο, ώστε σ' αυτό να εκτίθενται μόνιμα τα προϊόντα των Σερραϊκών Επιχειρήσεων και να διεξάγονται θεσμοθετημένες εκδηλώσεις προβολής τους, όπως Serres-Expo.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Δήμος Σερρών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας  

Ωριμότητα: Προμελέτη του Δήμου Σερρών

 

1.4.3             Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων

Πρόκειται για ένα χώρο στον οποίο φιλοξενούνται με ενοίκιο και για ορισμένο χρόνο, νέες και κυρίως καινοτόμες επιχειρήσεις και στις οποίες παρέχονται και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, καθοδήγησης στην ανάπτυξη, κοινή προβολή, σύνδεση στο διαδίκτυο, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες συνεργασιών, αποθηκευτικούς χώρους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος και υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης

 

Προτεινόμενοι Αποδέκτες  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας     

Ωριμότητα: Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας, Ενδιαφέρον της Εθνικής Τράπεζας

 

Θεματική Ενότητα  2   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

2.1      Θεσμικές Προτάσεις

 

2.1.1   Ενεργοποίηση και διεύρυνση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας,

Η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τον Αντινομάρχη, τους Διευθυντές Α΄/βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, τους Προέδρους των ΤΕΙ και ΤΕΦΑΑ Σερρών, εκπροσώπους από ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, ΝΕΛΕ, Γεωργική Εκπαίδευση, Επιμελητήριο και άλλους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Στόχος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ο συντονισμός όλων των διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της εκπαίδευσης - κατάρτισης. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης στον Τομέα της Εκπαίδευσης από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και ανάληψη ενεργειών για την υλοποίηση του

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Η Επιτροπή υπάρχει, πρέπει να αποκτήσει ειδική Γραμματεία και να ενεργοποιηθεί.

 

2.1.2   Συντονισμός ενεργειών διευθυντών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος των σχολικών μονάδων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ωριμότητα: -

 

2.1.3   Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εξεύρεση πόρων για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: -

 

2.1.4   Θέσπιση κριτηρίων για την ορθολογική και αντικειμενική κατανομή των πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων της Α΄/βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, όπως π.χ. παλαιότητα κτιρίων, στεγανότητα, συνθήκες υγιεινής κλπ.

Η κατανομή πιστώσεων για επισκευή-συντήρηση σχολικών μονάδων του κάθε Δήμου να κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου και στις Διευθύνσεις Α΄/βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ωριμότητα: -

 

2.1.5   Υλοποίηση των προτάσεων Α΄/βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για συγχώνευση των σχολικών μονάδων, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθυντών Α΄/βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ωριμότητα: Προτάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου

 

2.1.6   Ένταξη νέων ειδικοτήτων στα ΙΕΚ που θα εξασφαλίζουν προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και κατάρτιση του απαραίτητου στελεχιακού δυναμικού σε νέους κλάδους που έχει ανάγκη η τοπική οικονομία.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΙΕΚ, ΟΕΚ

Ωριμότητα: -

 

2.1.7   Συντονισμός ενεργειών του Προέδρου του ΤΕΙ Σερρών και των πολιτικών Αρχών της Πόλεως και του Νομού για την προώθηση των κτιριακών υποδομών ΤΕΙ Σερρών καθώς και για την προώθηση της στελέχωσης με Εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Μελέτες του ΤΕΙ, Συλλογικές Αποφάσεις για την έγκριση θέσεων

 

2.1.8   Παρέμβαση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για αποτελεσματικότερη κατανομή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Μελέτες του ΤΕΙ, Συλλογικές Αποφάσεις για την έγκριση θέσεων

 

2.1.9   Συντονισμός ενεργειών της Προέδρου του ΤΕΦΑΑ Σερρών και των πολιτικών αρχών της πόλης και του Νομού για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος με τη δημιουργία κατάλληλων διδακτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΦΑΑ, ΕΒΕΣ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Μελέτες του ΤΕΙ, Συλλογικές Αποφάσεις για την έγκριση θέσεων

 

2.1.10 Ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες μεταξύ Εργαστηρίων του ΤΕΙ με άλλους φορείς.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Εμπειρία από το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανολογίας

 

2.1.11 Αξιοποίηση του θεσμού των ανθρωπίνων δικτύων για την καλύτερη υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος της Εκπαίδευσης και Έρευνας στο Νομό Σερρών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΤΕΙ, ΕΒΕΣ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Δημιουργήθηκαν ομάδες ερευνητών για το πρόπγραμμα Αρχιμήδης

 

2.2      Προτεινόμενες Μελέτες

 

2.2.1   Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των ζητουμένων ειδικοτήτων από την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών από πλευράς υποδομών, διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και χρηματοδότησης

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ, ΑΝΕΣΕΡ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.1.2   Αναμόρφωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Σερρών για συσχέτιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Επίκειται αναμόρφωση των προγραμμάτων στα περισσότερα Τμήματα

 

2.3      Ενέργειες Υποστήριξης

 

2.3.1   Αναβάθμιση της “Σχολής Επιχειρηματία” σε Βαλκανικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρηματιών.

Από την εμπειρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ιδίως με το εύρος της μέχρι σήμερα συμμετοχής επιχειρηματιών στα προγράμματα εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες εκπαίδευσης στην αγγλική τγλώσσα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών, καθώς και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Κοζάνης, προκύπτει ότι είναι εφικτή η αναβάθμιση της Σχολής Επιχειρηματία. Παράλληλα, η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που γειτονεύει με τις Βαλκανικές χώρες, αφενός είναι η Ελλάδα, αφετέρου εφάπτεται ή αποτελεί διέλευση ο Νομός Σερρών. Τέλος, είναι εκδηλωμένη η επιθυμία φορέων των Βαλκανικών χωρών να εκπαιδεύσουν τους επιχειρηματίες ή τους δυνητικούς επιχειρηματίες στην περιοχή των Σερρών.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Δημιουργείται στο ΤΕΙ αίθουσα  με υποδομές Τηλεκπαίδευσης

 

2.3.2   Δημιουργία Σχολής επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας, Β΄/βάθμιας και υπαλλήλων δημόσιας διοίκησης για την επιμόρφωση τους, μέσω επιδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, Διευθύνσεις Α’ & Β’βάθμιας

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.3.3   Δημιουργία μηχανισμού για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Σωκράτης, Αδελφοποιήσεις σχολικών μονάδων κλπ.)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, Διευθύνσεις Α’ & Β’βάθμιας

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.3.4   Εισαγωγή όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ειδικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που να απευθύνονται σε τσιγγάνους, παλιννοστούντες και αλλοδαπούς.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, Διευθύνσεις Α’ & Β’βάθμιας

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.3.5   Εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικής παιδείας από ΝΕΛΕ Σερρών για την επιμόρφωση συντονιστών και μελών πολιτιστικών συλλόγων

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΝΕΛΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.3.6   Δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων από την ΤΕΔΚ

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.3.7   Διασύνδεση της τεχνολογικής έρευνας του ΤΕΙ Σερρών και της βιομηχανίας

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Ετοιμάζεται πρόταση του ΤΕΙ για τη δημιουργία Γραφείου Διαμεσολάβησης

 

2.3.8   Επιβράβευση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και καινοτόμες δράσεις στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, Διευθύνσεις Α’ & Β’βάθμιας

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.4      Προτεινόμενες Υποδομές

         

2.4.1   Δημιουργία Μεταπτυχιακού Τμήματος στην Αντισεισμική Τεχνολογία, στο ΤΕΙ Σερρών, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Μιλάνο και το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Συνεργασία σε εξέλιξη

 

2.4.2   Ίδρυση σχολής μεταφραστών και διερμηνέων βαλκανικών γλωσσών στο Νομό.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.4.3   Εξασφάλιση πόρων για αρτιότερη λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,  Διευθύνσεις Α’ & Β’βάθμιας, ΚΑΑΜΕΑ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.4.4   Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με δυνατότητα έρευνας και πρακτικής εξάσκησης μέσα από τους φορείς που διαθέτει ο Νομός.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΚΑΑΜΕΑ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.4.5   Ίδρυση νέου Τμήματος του ΤΕΙ Σερρών στο Δήμο Νιγρίτας για εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Τεχνικών Γεωργικών και Ζωϊκών Εκμεταλλεύσεων σε οικόπεδο 32.000 τ.μ. (πρώην στρατόπεδο) με υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις εμβαδού 4.500 τ.μ.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, Δήμος Νιγρίτας

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.4.6   Δημιουργία Σχολής Τεχνολόγων Υγείας (ΣΤΥΓ), με δύο Τμήματα: Ακοολογίας και Διασωστών, που αναγκαιούν στο Υγειονομικό Σύστημα της χώρας και τα οποία μπορούν να στεγαστούν στον παλαιό Νοσοκομείο, να υποστηριχθούν από το Νέο Νοσοκομείο και το ΠΕΣΥ και να παράγουν πτυχιούχους που θα στελεχώσουν τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το ΕΚΑΒ.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΠΕΣΥ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

2.4.7   Ίδρυση νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος του Α.Π.Θ. στο Νομό με παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών που αφορά την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ενσωμάτωσης της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής επιστήμης στην υπηρεσία του αγροτικού τομέα.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

Θεματική Ενότητα  3   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

3.1      Ενέργειες Υποστήριξης

 

3.3.1   Σύσταση φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Σερρών, με αντικείμενο την εφαρμογή της μελέτης που έχει εκπονηθεί από την ΑΝΕΣΕΡ.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΝΕΣΕΡ

Ωριμότητα: Υπάρχει μελέτη

 

3.3.2   Ένταξη τουριστικών περιοχών του Νομού στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΝΕΣΕΡ

Ωριμότητα: -

 

3.4      Προτεινόμενες Υποδομές

 

3.4.1   Αναβάθμιση της εικόνας και των υπηρεσιών του Τελωνείου Προμαχώνα

Αναβάθμιση Μεθοριακών Σταθμών σε αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο ενόψει 2004, ως η μοναδική είσοδος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την χώρα μας. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην ορθολογική και συνετή διαχείριση του αναμενόμενου αυξημένου τουριστικού ρεύματος σε τόσο σύντομη χρονική διάρκεια.

Η Ελλάδα σαν χώρα που δεν έχει άλλους εταίρους της κοινότητας μέλη της ΣΕΝΓΚΕΝ στα σύνορά της μπορεί να κάνει χρήση εκδίδοντας βίζες επικαλούμενη εθνικό συμφέρον μόνον για την Ελλάδα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (Αρθρο 5 παραγ. 2)

Αύξηση του προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στο τελωνείο Προμαχώνα, για την γρηγορότερη και εύκολη διακίνηση των τουριστών (κέντρο πληροφόρησης)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα:  ξεκίνησε ήδη

 

3.4.2   Τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρων τουριστικής πληροφόρησης σε επιλεγμένα σημεία

Στα πλαίσια αυτού του μέτρου προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων περιπτέρων τουριστικής πληροφόρησης με στόχο των ενημέρωση των επισκεπτών, για τις εναλλακτικές δυνατότητες τουριστικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται σ' ολόκληρο το νομό Σερρών. Ως σημείο χωροθέτησης προτείνεται η πλατεία Ελευθερίας στις Σέρρες, το χωριό Λιθότοπος στη Λίμνη Κερκίνη, το σπήλαιο Αλιστράτης και το μουσείο της Αμφίπολης, με ημερήσια λειτουργία 16 ώρες / 24ωρο.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΝΕΣΕΡ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: -

 

3.4.3   Επέκταση των εγκαταστάσεων στο σπήλαιο Αλιστράτης και το Φαράγγι του Αγγίτη

- Κατασκευή Σπηλαιολογικού Μουσείου

- Δημιουργία Σπηλαιοτραίνου, καινούργια έξοδος

- Ίδρυση ΙΕΚ Ξεναγών στην Αλιστράτη

- Αξιοποίηση Αρχαίων Ορυχείων Αλιστρατης

- Αξιοποίηση του φαραγγιού του Αγγιτη, με κατασκευή πίστας κανόεκαγιάκ και διαχειριστή τον φορέα Σπηλαίου

- Σπηλαιοθεραπεία

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΝΕΣΕΡ,

Ωριμότητα: Υπάρχουν μελέτες και προεφκρίσεις

 

3.4.4   Δημιουργία χώρων στάθμευσης στα τουριστικά αξιοθέατα

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμοι

Ωριμότητα: Προεγκρίσεις και έτοιμες μελέτες

3.4.5   Ολοκλήρωση των επενδύσεων του Ιππικού Ομίλου Σερρών

Τα έργα έχουν ενταχθεί στο “Αθήνα 2004”

 

3.4.6   Ειδικές Τουριστικές υποδομές

Ιαματικός Τουρισμός

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ:

Δημιουργία Τοπικού Ενεργειακού Κέντρου που θα προωθήσει την εκμετάλλευση της γεωθερμίας από ιδιώτες επενδυτές ή μικτά σχήματα

- Έναρξη λειτουργίας του υπερσύγχρονου Υδροθεραπευτηρίου, με ολοκλήρωση της νέας ξενοδοχειακής μονάδας 100 κλινών

- Εκμετάλλευση του θερμαλιστικού Κέντρου

- Ανάδειξη σπηλαίου Ζεστών νερών

ΝΙΓΡΙΤΑ:

Δημιουργία σύγχρονου θερμαλιστικού Κέντρου

ΑΓΚΙΣΤΡΟ:

Σύνταξη μελέτης ορθολογικής διαχείρισης μονάδας με πιθανή αύξηση κλινών

Λίμνη Κερκίνη

- Διαμόρφωση θέσεων παρατήρησης της άγριας ζωής

 - Εγκατάσταση συστήματος ασύρματης μετάδοσης εικόνας από υγρότοπο στο Κέντρο Πληροφόρησης.

- δημιουργία 3 θεματικών περιπτέρων (αλιεία, κτηνοτροφία-βουβάλια και ορεινή οικονομία-δασοπονία).

- Περιπατητικά μονοπάτια στα όρη Κερκίνη και Μαυροβούνι, στα έλη και στη λίμνη.

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών  

-Κατασκευή κτιρίου γραμματείας, αίθουσα συνεδριάσεων και δημοσιογράφων, η ολοκλήρωση των κερκίδων και χώρων υγιεινής, καθώς και ο χώρος προετοιμασίας των αυτοκινήτων (Padoc) πριν τον αγώνα

Αμφίπολη

- Η δημιουργία του «Αρχαιολογικού Πάρκου Στρυμόνα», με την αξιοποίηση - ανάδειξη των μνημείων και του Μουσείου Αμφίπολης, σε συνδιασμό με την αποκατάσταση, ανάδειξη και προστασία του τοπίου στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πολιτισμός  Τουρισμός

- Κατασκευή μουσείου εικονικής πραγματικότητας, περιήγηση στην ιστορική περιοχή ΡΟΥΠΕΛ-Οχυρού

- Ανέγερση Μνημείου συμφιλίωσης σε συνεργασία με τη Γερμνανία και τη Βουλγαρία

- Ορισμός μιας ιστορικής διαδρομής Αμφίπολης  Κερδύλλια - Εμμ.Παπά-Σέρρες - Οχυρό Ρούπελ

- Εκμετάλλευση προγραμμάτων Οικολογικής-Πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας με αναφορά τον Στρυμόνα

- Ορισμός θρησκευτικών διαδρομών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΝΕΣΕΡ, Δήμοι

Ωριμότητα: Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και προμελέτες

 

Θεματική Ενότητα   4   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

4.1      Θεσμικές Προτάσεις

 

4.1.1   Δημιουργία Τοπικού Φορέα Διαχείρισης Ενέργειας που θα αναλάβει να υποστηρίξει της εξής προτάσεις-δράσεις:

Διαμόρφωση Τοπικής Ενεργειακής Πολιτικής κατόπιν συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων.

Στρατηγικό Προγραμματισμό Η/Ε στον Νομό με καθορισμό των βασικών Ενεργειακών στόχων και Πολιτικών Σχεδίων για τον Νομό

Μελέτη Υφιστάμενης Ενεργειακής κατάστασης του Νομού - Βάση Οράματος - Μελέτη και Ανάλυση εσωτερικού-εξωτεριοκού περιβάλλοντος του Νομού - Επισήμανση και συνεχή παρακολούθηση Στρατηγικών Ευκαιριών και κινδύνων για τον Νομό. - Σύγκριση με υφιστάμενη Στρατηγική - Στρατηγικές επιλογές και τρόποι υλοποίησης.

Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην ενεργειακή πολιτική

Προώθηση τεχν/γιών εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες φορέων και το κόστος επιχειρήσεων.

Προώθηση  συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας για τον περιορισμό των απωλειών και την μείωση της ενεργειακής έντασης της Σερραικής Οικονομίας.

Δραστική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγή με την ενθάρυνση ανεξάρτητων παραγωγών στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και την προώθηση των μεγάλων έργων διασύνδεσης με τις χώρες προέλευσης Φυσικού αερίου.

Ανάπτυξη επαφών με τις μεγάλες Διεθνείς Ενεργειακές αγορές.

Έρευνα, Ανάπτυξη, και ανταλλαγή Ενεργειακής τεχνογνωσίας

Προώθηση των μεγάλων έργων διασύνδεσης με τις χώρες προέλευσης Φυσικού αερίου

Μελέτες των αναγκαίων έργων ενίσχυσης των τοπικών ενεργειακών δικτύων

Μελέτες και κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής Φυσικού Aερίου στις αστικές περιοχές του Νομού.

Διάδοση της χρήσης Φυσικού αερίου στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα με ενημέρωση για τα οφέλη από την χρήση Φ. Αερίου και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Φ. Αερίου.

Προώθηση έργων Φ. Αερίου στον Δήμο Σερρών καθώς και της χρήσης του στους διάφορους τομείς με κατάλληλο Marketing.

Ενημέρωση για τα οφέλη από την χρήση Φ. Αερίου και Εκπαίδευση πολιτών πάνω σε θέματα Φ. Αερίου.

Έρευνες αγοράς Φ. αερίου στον Οικιακό, Εμπορικό/Αγροτικό, και Βιομηχανικό Τομέα.

Αναβάθμηση γενικότερα της τοπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ενέργεια και το Περιβάλλον - Επιπλέον επιμόρφωση και κατάρτιση με συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες.

Απλοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης-Επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Συνέχιση επενδύσεων Υ/Η (Υδροηλεκτρικών) μονάδων στον Νομό για τα επόμενα 6-10 χρόνια καθώς βρίσκονται στο στάδιο αδιοδοτήσεων περισσότερα από 8MW Υ/Η έργων. Η επενδύσεις είναι της τάξης των 8-10 δις δρχ. όπου 60% αφορούν τεχνικά έργα που μπορούν να γίνουν από Σερραικές Τεχνικές εταιρείες οδηγώντας στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης στον Νομό Σερρών της Αιολικής Ενέργειας μετά από τις 3 θετικές γνωμοδοτήσεις για κατασκευή αιολικών πάρκων στον Νομό και τις 2 άδειες παραγωγής ΗΕ.

Μελέτες στατιστικών μετεωρολογικών δεδομένων στον Νομό και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους.

Προώθηση συνεργασιών στην Ενέργεια σε Εθνικό, Βαλκανικό, Ευρωπαικό επίπεδο

Συμμετοχή σε Ενεργειακά Προγράμματα και συντονισμός αυτών.

Εκπόνηση Ενεγειακών Μελετών, Μελετών Εξοικονόμισης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας.

Μελέτη του θέματος επιλογής προώθησης των δικτύων Τηλεθέρμανσης, Φυσικού Αερίου ή και των δύο.

Πληροφόρηση και διάδοση τεχνολογιών και εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Εξοικονόμισης Ενέργειας (ΕΕ) και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (ΟΧΕ).

Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας (π.χ. για την χρήση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών).

Διοργάνωση Συνεδρίου στο Νομό με αποκλειστικό θέμα την αξιοποίηση των ΑΠ

Πρόταση στις κυριότερες τράπεζες για επενδύσεις σε ΑΠΕ, από το τραπεζικό σύστημα γενικά,  καθώς δεν υπάρχει υψηλό ρίσκο λόγω δυνατότητας 10 ετούς συμβολαίου πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από το ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Ανέρευση και Πρόσκληση Ιδιωτών Επενδυτών, Υπηρεσιών, Τραπεζών για προώθηση ενεργειακών επενδύσεων (ΑΠΕ κ.α.) στον Νομό.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΕΒΕΣ,ΟΤΑ, ΤΕΕ, ΤΕΙ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.1.2   Δημιουργία Συνδέσμου Αναξάρτητων Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών του Νομού Σερρών

Με σκοπό την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, ενιαίου σχεδιασμού και εξειδικευμένης υποστήριξης της διαχείρισης

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ, ΕΒΕΣ,ΤΕΕ, ΤΕΙ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.1.3   Δημιουργία Νομαρχιακού Φορέα Διαχείρισης Γεωθερμίας

Ο φορέας θα προκύψει από εξέλιξη του υπάρχοντος στην περιοχή της Βισαλτίας, με σκοπό την προώθηση των χρήσεών της, την εκπόνηση μελετών αξιοποίησης των παραπροϊόντων (άλατα, CO2) και την εξειδικευμένη υποστήριξη της διαχείρισης

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΓΕΩΤΕ, ΤΕΕ, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.1.4   Ενεργοποίηση της ΕΣΑΝΣ

Η ενργοποίηση προτείνεται να γίνει ύστερα από αναμόρφωση της μετοχικής της σύνθεσης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.1.5   Ενεργοποίηση του Τοπικού Φορέα Πολιτικής Προστασίας

Με σκοπό την έρευνα, τον προσδιορισμό των τοπικών προδιαγραφών για τις κατασκευές, τη μελέτη της τοπικής σεισμικότητας και την προετοιμασία για ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.1.6   Δημιουργία Τοπικού Φορέα Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης 

Με σκοπό: Την ολιστική Προσέγγιση και Ορθολογική Διαχείριση των Φυσικών Πόρων του Νομού και την άμεση εφαρμογή τους.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΓΕΩΤΕ, ΤΕΕ, ΤΕΙ, ΕΒΕΣ, ΟΤΑ, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.2      Προτεινόμενες Μελέτες

 

4.2.1   Διενέργεια προσεισμικών ελέγχων στατικής και σεισμικής επάρκειας δημοσίων κτιρίων και χώρων συνάθροισης του κοινού.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

4.3      Ενέργειες Υποστήριξης

 

4.3.1   Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Με στόχους να γίνει υποχρεωτική και όχι απλά προεραιτική καθώς και να υποστηριχθεί  και από άλλους φορείς πέρα από το σχολείο μόνο.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΙ, Διευθύνσεις Α’ & Β’βάθμιας

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

Θεματική Ενότητα   5   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

5.1      Θεσμικές Προτάσεις

 

5.1.1   Σύναψη διακρατικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία για ρυθμίσεις που θα πετύχουν σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.2   Διεκδίκηση της σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη με δρομολόγια προαστιακού σιδηροδρόμου

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.3   Αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των δημοσίων υπηρεσιών στα διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου.

Εξασφάλιση κατάλληλης υποδομής, προσωπικού και εξοπλισμού της κάθε μίας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Αίτημα για επικαιροποίηση των χαρακτηρισμών του οδικού δικτύου, των προδιαγραφών για τη γεωμετρία των οδών, και εκείνων για τα οδοστρώματα.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.4   Επέκταση της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλα τα σχολεία του Νομού, με σκοπό τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Α’ και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.5   Αναβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας και εξασφάλιση πλήρους υπεραστικής ενδοδημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνίας.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΚΤΕΛ, ΚΤΕΑΛ, ΤΕΔΚ, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Προμελέτης

 

5.1.6   Δημιουργία και συνεπής εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μην επεκτείνονται οι οικισμοί πέρα από τις οδικές παρακαμπτήριές τους, και συνεπώς να μην ακυρώνεται η λειτουργία αυτών των παρακαμπτηρίων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.7   Διεκδίκηση της θέσης σταθμού εξυπηρέτησης διερχομένων οχημάτων στην Εγνατία, μέσα στα όρια του Νομού Σερρών.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.8   Σύνδεση του σιδηροδρομικού σταθμού με το κέντρο της πόλης με αστική συγκοινωνία.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΚΤΕΑΛ, Δήμος Σερρών, ΟΣΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.1.9   Σύναψη συμφωνίας μεταξύ του ΟΣΕ και των σιδηροδρόμων των χωρών της ανατολικής Ευρώπης για βελτίωση της ποιότητας των επιβατικών αμαξοστοιχιών εξωτερικού.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.2      Προτεινόμενες Μελέτες

 

5.2.1 Επικαιροποίηση των μελετών για κατασκευή αεροδρομίου. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας εμπορευματικού αεροδρομίου (αεροδρομίου cargo).

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Υπάρχουν μελέτες για επιβατικό αεροδρόμιο

 

5.2.2   Ανάθεση συνολικής μελέτης για το σύστημα των συγκοινωνιών-μεταφορών του Νομού Σερρών σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους, την μελλοντική ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.2.3   Σύνταξη μελέτη ανάλυσης των τροχαίων οδικών ατυχημάτων, με σκοπό την ανακάλυψη αιτιών και την εξάλειψή τους.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Προεργασία (για όλη τη χώρα) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

5.2.4   Ανάθεση μελετών: α) προέλευσης-προορισμού για εμπορεύματα και επιβάτες, και β) κυκλοφοριακών φόρτων, βάρους κυκλοφορούντων οχημάτων κτλ.,  σε επίπεδο νομού, με πρόβλεψη 10ετίας. Αξιοποίησή τους για τον μελλοντικό σχεδιασμό των οδικών έργων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.2.5   Μελέτη οδικού άξονα Σερρών-Νιγρίτας-Αρέθουσας-Πολυγύρου.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Προμελέτη

 

5.2.6   Εκπόνηση Μελέτης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων λιμενικής εξυπηρέτησης από το λιμάνι του Σταυρού, της σκοπιμότητας σιδηροδρομικής σύνδεσης Μυρίνης-Αμφίπολης-Σταυρού, και της δημιουργίας σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στην έκταση ιδιοκτησίας του ΟΣΕ στην Αμφίπολη

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3      Ενέργειες Υποστήριξης

 

5.3.1   Εγκατάσταση των σταθμαρχείων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΑΛ στις χωροθετημένες θέσεις τους δίπλα στην περιαστική οδό.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Δήμος Σερρών, ΚΤΕΛ, ΚΤΕΑΛ

Ωριμότητα: Προμελέτης (για το ΚΤΕΑΛ) και οριστικής μελέτης (για το ΚΤΕΛ)

 

5.3.2   Εξασφάλιση της δυνατότητας προσπέλασης των Α.Μ.Ε.Α.  σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: ΚΑΑΜΕΑ, ΚΤΕΛ, ΚΤΕΑΛ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3.3   Αναβάθμιση του πάρκινγκ βαρέων οχημάτων σε Κέντρο Εμπορευματικών Μεταφορών.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3.4   Επιθεώρηση όλων των γεφυρών του Νομού

 με την βοήθεια της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3.5   Συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων για το σύνολο του συστήματος συγκοινωνιών-μεταφορών

Σε επίπεδο Νομού, και δημιουργία για το σκοπό αυτό μιας βάσης δεδομένων με τη μορφή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Παραγωγή ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου του νομού .

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΑΝΕΣΕΡ, Τμήμα Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3.6   Δημιουργία σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στον Προμαχώνα, (Πρόγρ. Marco Polo της ΕΕ)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3.7   Διεκδίκηση από τις Σέρρες της θέσης για τον σταθμό εκπομπής προς τον σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό δορυφόρο της εταιρείας XM Radio.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.3.8   Διευκόλυνση δημιουργίας στις Σέρρες εταιρείας που θα σχεδιάζει μικροκυκλώματα ημιαγωγών

Σε συστηματική συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών σε όλα τα επίπεδα που επιτρέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.4      Δημιουργία ή Συμπλήρωση Υποδομών

 

5.4.1   Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης των έργων για ολοκλήρωση του οδικού άξονα Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας, με προδιαγραφές κάθετου άξονα Εγνατίας χωρίς παρεκκλίσεις

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Οριστικών μελετών

 

5.4.2   Ολοκλήρωση των εθνικών οδών Σερρών-Αμφίπολης (και σύνδεσή του με την Εγνατία) και Σερρών-Δράμας.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Οριστικών μελετών

 

5.4.3   Ολοκλήρωση της περιαστικής οδού των Σερρών με κατασκευή του δεύτερου κλάδου της και των κόμβων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Δήμος Σερρών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Οριστικών μελετών

 

5.4.4   Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Σερρών-Καβάλας με προδιαγραφές κάθετου άξονα Εγνατίας

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Προμελέτης

 

5.4.5 Διεκδίκηση της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης (με την υφιστάμενη χάραξη) σε διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων με ηλεκτροκίνηση, σε συνεργασία με άλλες Νομαρχίες.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.4.6   Κατασκευή του οδικού άξονα Νιγρίτας-Στρυμονικού στη νέα του χάραξη, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Οριστικής μελέτης

 

5.4.7 Αναβάθμιση του οδικού άξονα Ν. Πετρίτσι-Κ. Πορόια-Κιλκίς

Με προδιαγραφές τουλάχιστον δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου.  (Αλλαγή χαρακτηρισμού, ανάθεση μελετών, κατασκευή)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.4.8   Επίσπευση της απορρόφησης των κονδυλίων του Γ' ΚΠΣ-ΣΑΝΑ 3 για την ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας που προτείνει στον προγραμματισμό της η ΔΤΥ Ν.Α. Σερρών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Οριστικών μελετών

 

5.4.9   Δημιουργία βασικού αγροτικού οδικού δικτύου (πεδινού και ορεινού) με οδόστρωμα κατάλληλο για την κυκλοφορία βαρέων γεωργικών οχημάτων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.4.10 Δημιουργία δικτύου βασικών δασικών οδών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υλοτόμων, μελισσοκόμων και τουριστών, αλλά και των ορειβατών-πεζοπόρων των περιπατητικών μονοπατιών Ε4, Ε6 και Ο4.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

5.4.11 Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σιδηροδρομικών σταθμών και εξοπλισμός τους με κατάλληλα μέσα για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβατών, ακόμη και από ιδιωτικές επενδύσεις.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Δήμος Σερρών, ΤΕΔΚ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

Θεματική Ενότητα    6   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

6.1      Θεσμικές Προτάσεις

 

6.1.1   Προγραμματισμός δράσεων του Νομού στα πλαίσια της Ολυμπιάδας 2004

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.1.2   Ανάληψη συντονιστικού ρόλου από τη Διεύθυνση Αθλητισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης..

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.1.3   Διεκδίκηση της Ίδρυσης Τμήματος Αθλητιατρικής στη Διεύθυνση Υγιεινής ή στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.1.4   Δημιουργία Εργομετρικού Κέντρου για την Επιστημονική παρακολούθηση της προπονητικής εξέλιξης των αθλητών καθώς και Υδροεργόμετρου για την παρακολούθηση της πορείας των κολυμβητών.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.1.5   Σύσταση σε κάθε Δήμο μιας Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού και Πολιτισμού

Οι Δημοτικές αυτές επιχειρήσεις μπορούν να οργανωθούν σε μια ομοσπονδία ή κοινοπραξία και να αποτελέσουν μια κρίσιμη μάζα, η οποία, αφενός θα εξοικονομεί πόρους, αφετέρου θα μπορεί να διεκδικεί μεγάλες πολιτιστικές ή και αθλητικές διοργανώσεις. Τέλος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα μπορεί να συντονίζει τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, ώστε να μην επικαλύπτονται και κάθε φορέας να μπορεί να προγραμματίζει εκδηλώσεις με βάση τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.2      Προτεινόμενες Μελέτες

 

6.2.1   Καταγραφή του Λαϊκού Πολιτισμού

Καταγραφή, Επιστημονική τεκμηρίωση, ιστορική κατάταξη και ανάδειξη του Λαϊκού Πολιτισμού μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και ερευνητικής εργασίας. Προώθηση μελέτης για την δημιουργία Νομαρχιακού Λαογραφικού Μουσείου ή Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.2.2   Μελέτη για τη συμμετοχή Δήμων στο πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων

Αναζήτηση πόλεων και προσδιορισμός της θεματολογίας ώστε να ενταχθούν οι Δήμοι σε δίκτυα με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.3      Ενέργειες Υποστήριξης

 

6.3.1   Προώθηση της δημιουργίας Κέντρου Βαλκανικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας

Το Κέντρο δημιουργείται με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, η οποία διαθέτει αναπαλάιωμένο κτίρο, για τη στέγασή του.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΤΕΙ Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.4      Δημιουργία ή Συμπλήρωση Υποδομών

 

6.4.1   Κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου στην πόλη των Σερρών

Η στέγαση του Μουσείου στο Μπεζιστένι δεν επαρκεί. Τα αρχιολογικά ευρήματα συνεχώς αυξάνουν, ενώ διάφορες ιστορικές περίοδοι καλύπτονται μόνο ενδεικτικά, αφού ο υπάρχει στενότητα χώρου. Η ίδια η κατασκευή του κτιρίου δεν επιτρέπει βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

6.4.2   Εγκατάσταση στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Λαϊλιά μηχανών τεχνητού χιονιού.

Μηχανική παραγωγή χιονιού γίνεται ακόμη και στις Σκανδιναβικές χώρες. Οι συνήθεις θερμοκρασίες επιτρέπουν την παραγωγή χιονιού (σε θερμοκρασία κάτω από -4οC οι μηχανές παράγουν χιόνι). Αυτό μπορεί να ανεξαρτητοποιήσει τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου από τις χιονοπτώσεις και να εγγυάται τη λειτουργία του για όλους τους χειμερινούς μήνες.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Ορειβατικός Σύλλογος, ΑΝΕΣΕΡ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

Θεματική Ενότητα    7   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

 

7.1      Θεσμικές Προτάσεις

 

7.1.1   Δημιουργία Μητρώου Αγροτών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.2   Σύσταση Νομαρχιακού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.3   Σύσταση Διασυνοριακού φορέα Διαχείρισης Υδάτων

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.4   Προσδιορισμός των χώρων Κτηνοτροφίας από τους Δήμους

Ο προσδιορισμός των βοσκοτόπων έχει την έννοια της γεωγραφικής κατανομής των αγροκτημάτων, των Δήμων, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική κτηνοτροφία βασισμένη σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ως βάση το χώρο δράσης. Ταυτόχρονα ο προσδιορισμός των ενεργών βοσκοτόπων δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας τους, αλλά και επιτήρησης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμοι, Κοινότητες, ΓΕΩΤΕ,ΑΝΕΣΕΡ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.5   Διάθεση βοσκοτόπων από τους Δήμους σε κτηνοτρόφους

Διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διάθεσης χώρων για την κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων κτηνοτροφίας σε κτηνοτρόφους στη βάση της μακροχρόνιας διάθεσης χώρου, όχι μόνο για τον μαντρισμό, αλλά και για επαρκή κυκλοφορία των κτηνών, έως και ελεγχόμενη βόσκηση.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμοι, ΤΕΔΚ, ΓΕΩΤΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.6   Επιτήρηση της αλίευσης για προσατασία του γόνου

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμοι

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.7   Καθορισμός χώρων μελισσοκομίας από τους Δήμους

Η Μελισσοκομία είναι ανταγωνιστική προς τις εντατικές καλλιέργειες, εξαιτίας των φυτοφαρμάκων. Ο προσδιορισμός των χώρων δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της μελισσοκομίας και τακτοποιεί το ζήτημα του ανταγωνισμού με τους καλλιεργητές, αλλά και τις Δασικές Υπηρεσίες, σε σχέση με την άδεια εγκατάστασης κυψελών στα πευκοδάση.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμοι

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.8   Διάθεση δασικών εκτάσεων για πολλαπλασιασμό θηραμάτων

Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν χώρους για ελεγχόμενη θήρα, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των θηραμάτων θα εξασφαλίζεται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης στις οποίες θα διατεθούν οι χώροι.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.1.9   Διάθεση δασικών εκτάσεων για  εκτροφή ημιαγρίων ζώων.

Τα ημιάγρια ζώα, όπως το αγριογούρουνο, ο νεροβούβαλος,η στρουθοκάμηλος, ο λαγός, η πέρδικα κλπ έχουν μεγάλη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, εφόσον η εκτροφή τους γίνεται στο φυσικό τους περιβάλλον και με φυσικό τρόπο, δηλαδή χωρίς τεχνητή διατροφή και με τη σχετική πιστοποίηση. Τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι δυνατές μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκών χώρων, χωρίς την αλλαγή του χαρακτήρα τους.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΑΝΕΣΕΡ, ΤΕΔΚ, ΓΕΩΤΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.2      Προτεινόμενες Μελέτες

 

7.2.1   Μελέτη των δυνατοτήτων τοπικής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών

Η αναδιάθρωση των καλλιεργειών εξαρτάται άμεσα από τη ζήτηση των προϊόντων, η οποία προσδιορίζει και τις τιμές, καθώς και από την κρίσιμη μάζα παραγωγής, από την οποία εξαρτάται η ενεργοποίηση του εμπορίου. Η εμμονή των καλλιρεγητών σε παραδοσιακές καλλιέργειες είναι δικαιολογημένη, ενώ η κατάρτιση ενός οικονομετρικού υποδείγματος δίνει διέξοδο στην αναδιάρθρωση με σύμπραξη καλλιεργητών, εμπόρων, μεταποιητών και επιστημόνων.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΑΝΕΣΕΡ, ΓΕΩΤΕ, ΟΕΕ, ΤΕΙ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.2.2   Χαρτογράφηση εδαφών - καλλιεργειών - υδροφόρου ορίζοντα - λιπαντικής και φαρμακευτικής επιβάρυνσης.

Η προώθηση των βιολογικών παραγωγών (γεωργικών - κτηνοτροφικών) βασίζεται στη χαρτογράφηση των περιοχών στις οποίες είναι οι συνθήκες κατάλληλες.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.3      Ενέργειες Υποστήριξης

 

7.3.1   Επαναλειτουργία Εδαφολογικού Εργαστηρίου και Εργαστηρίου Φυλλοδιαγνωστικής

 

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.3.2   Δορυφορική παρακολούθηση καλλιεργειών και πλημμυρών

Παρακολούθηση πλημμύρων με συστήματα τηλεπισκόπισης

Έλεγχος καλλιεργειών (ΟΣΔΕ) με δορυφορικές απεικονίσεις

Δημιουργία χαρτών ταξινόμησης καλλιεργειών

Αναμένεται επιτάχυνση των πληρωμών των επιδοτήσεων

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.3.3   Υποστήριξη Βιολογικής Παραγωγής

 

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.3.4   Ενημέρωση και Εκπαίδευση Αγροτών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ, EC-BIC, KEK

Ωριμότητα: Πρόταση του Carrefour (Αμερικανική Γεωργική Σχολή)

 

7.3.5   Προώθηση του θεσμού των Ομάδων Παραγωγών και υποστήριξή τους για λειτουργία σε επιχειρηματική βάση

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΑΝΕΣΕΡ, ΓΕΩΤΕ, EC-BIC

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.3.6   Δημιουργία Παρατηρητηρίου Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων

Τόσο οι τιμές των προϊόντων όσο και οι ποσότητες που παράγονται και διατίθενται στην αγορά, υπόκεινται στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης σε συγκεκριμένους χρόνους. Το παρατηρητήριο σε μεγάλες αγορές που ενδιαφέρουν, είναι σε θέση να πληροφορεί τους αγρότες τις πιθανότητες επιθυμητών τιμών πριν ξεκινήσουν την καλλιέργεια, αλλά και το χρόνο συγκομιδής ή και πώλησης.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΑΝΕΣΕΡ, ΓΕΩΤΕ, EC-BIC, ΕΒΕΣ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.3.7   Δημιουργία Τράπεζας Γης

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.4      Προτεινόμενες Υποδομές

 

7.4.1   Αποπεράτωση Αρδευτικών Δικτύων (5Κ, 1Κ, 3Κ)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Υπάρχουν προτάσεις και μελέτες

 

7.4.2   Εξοπλισμός του Τελωνείου στον Προμαχώνα για φυτο-υγειονομικό και κτηνιατρικό έλεγχο εισαγομένων

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.4.3   Κατασκευή Λιμνοδεξαμενών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Υπάρχουν προτάσεις, ιδίως για περιοχές ξερικών καλλιεργειών

 

7.4.4   Ανακατασκευή Αρδευτικών Δικτύων (2ο δίκτυο, Κεντρικό και Δυτικό τμήμα 5ου δικτύου, Μύρκινος-Παλαιοκώμη-Καϊρατζά)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ, ΤΕΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.4.5   Φύτευση μελισσοκομικών φυτών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΟΤΑ, ΓΕΩΤΕ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

7.5.6   Εγγειοβελτιωτικά έργα μικρής εμβέλειας

Ενδικτικά είναι η διευθέτηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών καναλιών που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση ή δεν έχουν σωστή κλίση και Αποστραγγιστικά έργα, σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η παροχέτευση νερού από την υπάρχουσα διαμόρφωση.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΟΤΑ

Ωριμότητα: Υπάρχουν τοπικές και νομαρχιακές προτάσεις, προμελέτες και μελέτες

 

7.5.7   Αναχλώαση βοσκοτόπων και δημιουργία υποδομών υποστήριξης κτηνοτροφίας

Εναέρια σπορά βοσκήσιμων φυτών και λίπανση των βοσκοτόπων, δίνει τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να παραμείνουν στους βοσκοτόπους, ενώ η κατασκευή καταφυγίων για τα ζώα και πομακρυσμένων κτηνιατρείων, μέσα στους βοσκοτόπους, δίνουν τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης στην κτηνοτροφία.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΓΕΩΤΕ, ΑΝΕΣΕΡ, ΟΤΑ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

Θεματική Ενότητα   8   ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

8.1      Θεσμικές Προτάσεις

 

8.1.1   Σύσταση Νομαρχιακού Φορέα Διοίκησης ΔΙΚΕΔΥ

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.1.2   Σύσταση Νομαρχιακού Φορέα Κοινωνικής πολιτικής

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.1.3   Συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και των Αθηνών (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.1.4   Συστέγαση – Συνύπαρξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Νοσοκομείου

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.1.5   Μετατροπή του Κέντρου Χρονίως Πασχόντων Νιγρίτας σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.2      Προτεινόμενες Μελέτες

 

8.2.1   Κατάρτιση Προνοιακού χάρτη και κοινωνικός χωροταξικός σχεδιασμός

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.2.2   Έρευνα και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την άδηλη εργασία στο Νομό

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.3      Ενέργειες Υποστήριξης

 

8.3.1   Προληπτικός εμβολιασμός  α)όλων των νεογνών, μητέρων με θετικό HbsAg (αυστραλιανό αντιγόνο) (screening όλων των εγκύων) β)όλων των βρεφών και παιδιών πριν την ηλικία των 13 χρόνων. γ) εμβολιασμός όλων των εφήβων και των ενηλίκων ομάδων υψηλού κινδύνου.

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.3.2   Δημιουργία Νομαρχιακού φορέα για την Απασχόληση

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.4      Προτεινόμενες Υποδομές

 

8.4.1   Εξοπλισμός Κέντρων Υγείας με πλήρες ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο και στελέχωση με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ, Ιατρικός Σύλλογος

Ωριμότητα: Μελέτες του Νοσοκομείου

 

8.4.2   Εξοπλισμός Κινητικών μονάδων (ΕΚΑΒ) ανα 40 χιλιόμετρα και ένα ασθενοφόρο ανα 17.000 κατοίκους

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ, Ιατρικός Σύλλογος

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.4.3   Δημιουργία νέων Κέντρων Υγείας και περιφερικών Ιατρείων, ύστερα από μελέτη των αναγκών

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ, Ιατρικός Σϋλλογος

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.4.4   Δημιουργία εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ, Ιατρικός Σϋλλογος

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.4.5   Χρησιμοποίηση Συσκευών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ευρέως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, απομακρυσμένες κοινότητες

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ, Ιατρικός Σϋλλογος

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.4.6   Δημιουργία κοινωνικού ξενώνα για κακοποιημένα άτομα (γυναίκα – παιδί)

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Δήμος Σερρών, ΤΕΔΚ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη

 

8.4.7   Λειτουργία άλλων  κατοικιών αυτόνομης διαβίωσης

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών,ΠΕΣΥ, ΚΑΑΜΕΑ

Ωριμότητα: Εμπειρία από ημιαυτόνομη διαβίωση, διαθέσιμο κληροδότημα

 

8.4.8   Διαμόρφωση κεντρικού κτιρίου Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α

Προτεινόμενοι Αποδέκτες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ΠΕΣΥ, ΚΑΑΜΕΑ

Ωριμότητα: Πρωτοεμφανιζόμενη