Εξ αποστάσεως Συμπληρωματική Εκπαίδευση πτυχιούχων και διπλωματούχων Μηχανολόγων με χρήση τηλεματικής τεχνολογίας και τεχνολογίας πολυμέσων

 

 

Νίκος Καρανάσιος*, Δημήτρης  Κύδρος*, Βασιλική Μαμούδη*, Σάκης Πανταζόπουλος *

 

Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης ΤΕΙ Σερρών

 

 

 

Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δυνατότητα σχεδίασης και διοργάνωσης προγράμματος εξ αποστάσεως συμπληρωματικής μηχανολόγων, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων.

 

1.     εισαγωγή

1.1    γενικά

Για τη σχεδίαση πρώτα και την καλή υλοποίηση αργότερα, ενός προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων (πτυχιούχων και διπλωματούχων), με τη χρήση τεχνολογίας τηλεματικής και πολυμέσων, είναι απαραίτητη η καταγραφή των εκπαιδευτικών συνθηκών υλοποίησης του έργου αυτού:

Ø     παλιές και νέες αίθουσες με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών, πρόσβαση στο διαδίκτυο, γενικό και ειδικό λογισμικό, πολυμεσικό περιβάλλον, περιβάλλον τηλεκπαίδευσης ή και τηλεδιάσκεψης κλπ.)

Ø     το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό, που είναι απαραίτητο , από ποσοτική και ποιοτική άποψη, για την άριστη κατά το δυνατόν υλοποίηση του έργου και που θα μπορούσε να επιλεγεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα , που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά και από τα πλησιέστερα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής.

Ø     τους υποψήφιους για συμπληρωματική εκπαίδευση μηχανολόγους, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, αφού μέσα από συνεργασία με τους θεσμοθετημένους φορείς τους (Τεχνικό Επιμελητήριο, Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Ένωση Εργοληπτών κλπ.) έχει κανείς την ΄΄ακτινογραφία΄΄ του κλάδου αυτού.

Ø     Το περιεχόμενο και το πλήρως αναπτυγμένο πρόγραμμα σπουδών

Ø     Το εκπαιδευτικό υλικό, που θα καλύψει όλες τις εισηγήσεις, σε ψηφιακή και κατά το δυνατόν πολυμεσική μορφή.

Η ομάδα σχεδίασης ενός τέτοιου προγράμματος, που υποχρεωτικά αποτελείται από επιστήμονες πληροφορικής, μηχανολόγους και έμπειρους επιστήμονες – στελέχη Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, οφείλει να σχεδιάσει συγκεκριμένη θεωρία διδακτικής, για να γνωρίζει εκ των προτέρων στο μέτρο του δυνατού, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε στις εκπαιδευτικές συνθήκες που προαναφέραμε, να είναι τα  εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τα επιθυμητά:

v    Γνωριμία των μηχανολόγων με τη σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία, με την τηλεματική και την τεχνολογία πολυμέσων.


v    Εξοικείωσή τους με σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, τηλεματικής και πολυμέσων, που άμεσα ή μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο επάγγελμά τους

v    Εξοικείωσή τους με σύγχρονο ειδικό τεχνικό λογισμικό του επαγγέλματός τους (σχεδιαστικά προγράμματα, μηχανολογικά πακέτα, ψηφιακή καθοδήγηση εργαλείων και μηχανών κλπ.)

 

1.2. Παράμετροι εκπαιδευτικών μεθόδων

 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που προτίθεται να ακολουθήσει κανείς σε ένα πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων, είτε θα χρησμοποιηθούν είτε όχι, τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεματικής και πολυμέσων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αρκετές και μάλλον σημαντικές παραμέτρους:

¨     Ηλικία εκπαιδευομένων – χρόνος που μεσολάβησε από τη λήψη του πτυχίου, του διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους.

¨     Επαγγελματική κατάσταση – συνθήκες δουλειάς

¨     Τόπος δουλειάς – τόπος διαμονής σε σχέση με τον τόπο υλοποίησης του προγράμματος

¨     Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία εκπαιδευτικού και γενικά επιστημονικού προσωπικού

¨     Διαθέσιμο και ασφαλώς σε κατάλληλη μορφή εκπαιδευτικό υλικό

Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικώς απαραίτητα και μπορούν να αποκτηθούν με πολλούς τρόπους. Ο ενδεδειγμένος όμως κατά την άποψή μας είναι η σχεδίαση και διενέργεια σχετικών ερευνών, πάντα σε συνεργασία με τους θεσμοθετημένους φορείς των μηχανολόγων.

Μία πρώτη προσέγγιση των παραμέτρων αυτών, μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία:

§  Η πραγματική ηλικία, αλλά και η ΄΄πτυχιακή΄΄ ηλικία των μηχανολόγων, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο δυσκολότερο γίνεται το έργο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης, αφού οι νέες τεχνολογίες, είναι περισσότερο αφομοιώσιμες σε μικρές ηλικίες. Το πρόβλημα αυτό καλούνται να λύσουν η τηλεματική και η τεχνολογία πολυμέσων, με τη δυνατότητα της πολλαπλής αναπαράστασης των πληροφοριών και άρα της αύξησης της αφομοιωσιμότητας της διδασκόμενης ύλης.

§  Κανένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν έχει– εξάλλου δεν θα μπορούσε να έχει – όλους τους εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλους τους τομείς που πρέπει να καλυφθούν. Επίσης είναι δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να έχει κανείς,  επιστήμονες από τα πλησιέστερα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τότε που τους χρειάζεται, αφού πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό της μετακίνησης σε καθημερινή σχεδόν βάση.

§    Είναι δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να μετακινούνται οι μηχανολόγοι, προς το κέντρο – ίδρυμα υλοποίησης του προγράμματος σε καθημερινή σχεδόν βάση, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για λόγους:

·      προσωπικούς, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ειδικά προβλήματα π.χ. δυσλεξία, ή ακόμη και άτομα που δεν είχαν ποτέ σχέση με την πληροφορική

·      οικογενειακούς, π.χ. ύπαρξη μικρών παιδιών σε σχέση με εργαζόμενη σύζυγο

·      επαγγελματικούς, όπως ωράριο και συνθήκες δουλειάς σε εργοστάσια ή τεχνικά έργα

·      απόστασης από τον τόπο διαμονής ή και δουλειάς

·      οικονομικούς κλπ.

Τα στοιχεία αυτά, οδηγούν ένα επιστήμονα πληροφορικής στον σχεδιασμό ενός προγράμματος με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (τηλεματική) και επομένως ενός προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση ή έστω ενός προγράμματος που θα συνδυάζει την ΄΄κλασική΄΄ εκπαίδευση με την εκπαίδευση από απόσταση.

 

2.     Εκπαίδευση από απόσταση

2.1. Γενικά

Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση από απόσταση χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων, έτσι ώστε χωρίς μετακίνηση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών από τον τόπο διαμονής και δουλειάς, να λειτουργεί σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση μέσων νέων τεχνολογιών καθώς και νέας μορφής εκπαιδευτικού υλικού.

Οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί, ή αναμένεται να ενεργήσει, η ανάπτυξη και διάδοση της εκπαίδευσης από απόσταση, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί.  Αναμενόμενα αποτελέσματα μπορούν να καλύπτουν δημογραφικά ζητήματα, ζητήματα παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, ζητήματα εξοικονόμησης οικονομικών και άλλων πόρων, ανάπτυξη επικοινωνιακών υποδομών και ανάπτυξη κοινωνικών ομάδων.

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην από απόσταση συμπληρωματική εκπαίδευση μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ίδια, ίσως και περισσότερα αφού πλέον έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο και πολλές φορές τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους, είναι οικογενειάρχες, είναι στελέχη μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων.

 

2.2. Ειδικά

Εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο, στην από απόσταση συμπληρωματική εκπαίδευση μηχανολόγων πλέον,  μπορούμε να αναλύσουμε όλα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία από την εμπειρία ΄΄κλασικού΄΄ προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων:

2.2.1. Εκπαιδευτικά: Με την συμπληρωματική εκπαίδευση από απόσταση:

·     Είναι δυνατό κάθε ενότητα και κάθε θέμα μιας επιστημονικής περιοχής να διδάσκεται από επιστήμονες αφενός διαφορετικούς και αφετέρου μη διαθέσιμους στον χρόνο και στον τόπο, που εμείς επιθυμούμε, αλλά στον τόπο που οι ίδιοι επιθυμούν ή απλώς είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή πρώτο η ένταξη στο πρόγραμμα πολλών και εξεχόντων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και δεύτερο η μεγιστοποίηση της εμβάθυνσης σε ένα επιστημονικό αντικείμενο.

·    Είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, μέσα από τεχνολογίες που επιτρέπουν, είτε τον ηλεκτρονικό συντονισμό μιας απ' ευθείας επικοινωνίας, είτε τη γρήγορη μεταβίβαση πλήθους πληροφοριών σε μορφή κειμένων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, σχεδίων κλπ ώστε, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο εκπαιδευόμενος μηχανολόγος να τα μελετήσουν στον καταλληλότερο, γι' αυτούς, χρόνο.

·  Είναι δυνατή τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας ενός μαθήματος, με προφανές το κέρδος για τον εκπαιδευτικό, αφού πρώτον περιορίζονται οι επιστημονικές ενότητες για τον καθένα και  δεύτερον μπορεί να προετοιμαστεί στον καταλληλότερο, γι' αυτόν, χρόνο, αλλά και για τον εκπαιδευόμενο μηχανολόγο επειδή, το μάθημα έχει μεγάλη επαναληψιμότητα (μπορεί να μεταδοθεί πολλές φορές, ή να αναπαραχθεί).

·  Είναι δυνατή η πρόσβαση σε εκτεταμένη τεχνική βιβλιογραφία, είτε αυτή προτείνεται από τον κάθε φορά εκπαιδευτικό, είτε αναζητείται από τους εκπαιδευόμενους μηχανολόγους στις ηλεκτρονικές (πλέον) βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τεχνικών εταιρειών, επιχειρήσεων, βιομηχανιών, συλλόγων και γενικά φορέων των μηχανολόγων, που χωρίς αυτές δεν είναι δυνατή μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση από απόσταση.

·   Εθίζονται οι εκπαιδευόμενοι στη χρήση νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών και την αναζήτηση επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών, και έτσι αυτοεκπαιδεύονται στην εκτίμηση του βαθμού εμπιστοσύνης στις πηγές πληροφόρησης.

 

2.2.2. Δημογραφικά

·  Επιτρέποντας την εκπαίδευση των μηχανολόγων χωρίς μετακίνηση από τον τόπο κατοικίας και δουλειάς, διατηρείται επί μακρόν ο ΄΄πληθυσμός΄΄ των μηχανολόγων στον τόπο του. Επίσης αφού η εκπαίδευση από απόσταση των μηχανολόγων αφενός δεν απευθύνεται μόνο στις κλασσικές εκπαιδεύσιμες ηλικίες των μηχανολόγων ( για μερικά χρόνια αμέσως μετά το πρώτο πτυχίο), και αφετέρου περιλαμβάνει και τη «δια βίου μάθηση», την «επανεκπαίδευση», τη «μετεκπαίδευση» και την «κατάρτιση»  είναι εύκολα κατανοητό ότι τα κίνητρα για τη διατήρηση του ΄΄πληθυσμού΄΄ των μηχανολόγων στον τόπο του είναι προφανώς ισχυρότερα.

·  Η εκπαίδευση από απόσταση των μηχανολόγων, επιτρέπει το μακροχρόνιο σχεδιασμό των προσωπικών, οικογενειακών και εργασιακών δραστηριοτήτων, βελτιώνει το ποσοστό των επιστημονικά καταρτισμένων μηχανολόγων, πράγμα που έχει θετικές επιπτώσεις και στην ανάπτυξη πολλαπλών τεχνικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

 

2.2.3. Κοινωνικά

·  Με την εκπαίδευση από απόσταση, είναι δυνατή η συμμετοχή των οικονομικά ασθενέστερων μηχανολόγων, που υποαπασχολούνται, που ετεροαπασχολούνται ή που δεν αμείβονται ικανοποιητικά.

·  Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήδη εργαζομένων μηχανολόγων, που δεν θέλουν να χάσουν τη θέση εργασίας που με δυσκολία έχουν βρει και να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για εκπαίδευση, χωρίς οποιαδήποτε προσωπική, οικογενειακή ή κοινωνική διαταραχή.

·  Διευκολύνονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται, να μετακινούνται και να συμμετέχουν σε πολύωρα προγράμματα σε καθημερινή βάση.

 

 

 

2.2.4. Οικονομικά

·  Είναι αποδεδειγμένα μεγάλη η μείωση του κόστους ανά εκπαιδευόμενο μηχανολόγο, πράγμα που έχει επιπτώσεις τόσο στην ιδιωτική δαπάνη, όσο και την κοινωνική, αφήνοντας διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση άλλων έργων ή επέκταση του προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης σε περισσότερες επιστημονικές κατευθύνσεις.

·  Οι τοπικές επιχειρήσεις, μέσω των μηχανολόγων που απασχολούνται σ αυτές, έρχονται σε επαφή με επιστήμονες, που είναι πράγματι βαθύτερα γνώστες των αντικειμένων τους και που μπορούν να βοηθήσουν πολλαπλά στην ανάπτυξη της επιχείρησης, μέσω της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

 

3.     Εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων

 

3.1. η προσωπική εξερεύνηση και η καθηγητική διάλεξη

 Στο προηγούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων, που υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών, κυρίαρχη θέση είχε ο καθηγητής, γύρω από τον οποίο ήταν σχεδιασμένο, το είτε έτσι είτε αλλιώς καθηγητοκεντρικό πρόγραμμα. Βέβαια η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γενικού και ειδικού λογισμικού καθώς και πολυμεσικών εφαρμογών ήταν δεδομένη, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η καθηγητοκεντρική φυσιογνωμία του προγράμματος. Η πληροφορία στο πρόγραμμα αυτό αναφερόταν, χωρίς να έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευόμενος μηχανολόγος να τη χρησιμοποιήσει άμεσα και μέσω της διαδικασίας χρησιμοποίησης να οδηγηθεί στην ευκολότερη κατανόησή της ή όπου ήταν δυνατή η άμεση χρησιμοποίησή της δεν επαρκούσε ο χρόνος, λόγω της καθηγητοκεντρικής σχεδίασης του προγράμματος, αλλά και του συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος στην συγκεκριμένη αίθουσα. Στο νέο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος μηχανολόγος, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία οδηγείται στην ανακάλυψη της πληροφορίας, ακριβώς τη στιγμή που το επιθυμεί και το επιδιώκει, με αποτέλεσμα την βαθύτερη κατανόησή της.

 

3.2. η ενεργή μαθητεία και η στείρα απομνημόνευση

Στην από καθέδρας διδασκαλία, ο καθηγητής είναι ένας και οι εκπαιδευόμενοι μηχανολόγοι πολλοί που  απλώς παρακολουθούν τον καθηγητή ή στην καλύτερη περίπτωση ασκούνται πρακτικά στο αντικείμενο της εισήγησης του καθηγητή, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό. Η σύγχρονη τεχνολογία (πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων) μπορεί να αλλάξει αυτήν την αναλογία και να αντιστρέψει αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Η τεχνολογία πολυμέσων βοηθά στην αποθήκευση της εμπειρίας και της γνώσης του καθηγητή, σε ψηφιακή μορφή και μάλιστα φιλική στο χρήστη μηχανολόγο, με αναπαράσταση της γνώσης με κείμενα, βίντεο, ήχο, σχέδια και εικόνες, οπότε στο πρόγραμμα η αναλογία εκπαιδευτή προς εκπαιδευόμενους, μπορεί κάλλιστα να γίνει 1:1, αφού πλέον το εκπαιδευτικό υλικό – εισήγηση του εκπαιδευτή, είναι διαθέσιμο οποτεδήποτε το χρειάζεται ο εκπαιδευόμενος, άρα έχει τον εκπαιδευτικό ΄΄δίπλα΄΄ του, να επαναλαμβάνει άπειρες φορές την εισήγησή του μέχρι την πλήρη κατανόησή της. Σε πραγματικό μάλιστα χρόνο, η συμπληρωματική εκπαίδευση από απόσταση, μέσα σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης, δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει ενεργοποιώντας διαφορετικές πρακτικές προς όφελος του προγράμματος και προφανώς των εκπαιδευομένων.

 

3.3. η μάθηση με συνεργασία και η μάθηση με ατομική εργασία

Τα σημερινά εργασιακά περιβάλλοντα των μηχανολόγων (Τεχνικό Γραφείο, Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών, Τεχνικές Εταιρείες, Εργοστάσια κλπ.) απαιτούν ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία, τόσο μεταξύ μηχανολόγων όσο και μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το σύγχρονο λογισμικό, τα σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, την τηλεματική και τα πολυμέσα, μπορούν μέσω της προσομοίωσης ομαδικής εργασίας να διδάξουν την τέχνη της συνεργασίας και να θεμελιώσουν αυτόν τον νέο τρόπο μάθησης, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων από απόσταση.

 

3.4. Ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων από απόσταση, είναι αναβαθμισμένος σε σχέση με τον ρόλο του σε οποιοδήποτε κλασικό πρόγραμμα: δεν εισηγείται απλώς από καθέδρας, δεν ΄΄προμηθεύει΄΄ απλώς δεδομένα και πληροφορίες, αλλά κατευθύνει και οργανώνει, είναι δάσκαλος, οδηγός και διαχειριστής, στην προσπάθεια των μηχανολόγων για συμπληρωματική εκπαίδευση μέσα σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης, άρα σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σε περιβάλλον τηλεματικών εφαρμογών, όπου οι μηχανολόγοι είναι χρήστες πολυμεσικών εκπαιδευτικών υλικών.

Ο νέος αυτός ρόλος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων, υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό να έχει γνώσεις ψυχολογίας χρήστη υπολογιστών και γενικά νέων τεχνολογιών, γνώσεις εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας και τεχνικών ανάπτυξης μαθησιακών περιβαλλόντων, με προφανές κέρδος πρώτα – πρώτα για τον εαυτό του, μετά για το πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, και τέλος - κι αυτό είναι το κυριότερο - για τους εκπαιδευόμενους μηχανολόγους.

 

 

             

3.5. σταθερό και μεταβαλλόμενο περιεχόμενο σπουδών

Το περιεχόμενο των σπουδών του προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων, για τους συγκεκριμένους τομείς που έχουν επιλεγεί, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι σταθερό και αμετάβλητο. Το περιεχόμενο σπουδών οφείλει να ακολουθεί την πρόοδο σε διεθνές πλέον επίπεδο (παγκοσμιοποίηση - κοινωνία της πληροφορίας), οφείλει να μεταβάλλεται συνεχώς, ανεβάζοντας τον πήχη του εκπαιδευτικού στόχου, όσο γίνεται ψηλότερα, έτσι ώστε οι μηχανολόγοι να εφοδιάζονται με διανοητικά εργαλεία για την κατανόηση, αντιμετώπιση και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Ο μηχανολόγος μετά την συμπληρωματική του εκπαίδευσή στο πλαίσιο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιεί την εμπειρία που απέκτησε, για να γνωρίσει οποιοδήποτε πρόβλημα, να συλλέξει στοιχεία γι αυτό, να τα επεξεργαστεί και να προτείνει λύσεις. Με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των μηχανολόγων από απόσταση, καταργείται στην πράξη το αμετάβλητο του περιεχόμενου σπουδών, αφού πλέον οι πηγές πληροφορίας είναι διάσπαρτες στο διαδίκτυο, ανανεώνονται διαρκώς χωρίς παρεμβάσεις τρίτων, ενσωματώνονται στη γνώση των εκπαιδευτών, αποτελούν τμήματα των πολυμεσικών εκπαιδευτικών υλικών.

 

4.     Παρεχόμενες δυνατότητες στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης μηχανολόγων από απόσταση

 

Το σύστημα – ας το ονομάσουμε έτσι – συμπληρωματικής από απόσταση εκπαίδευσης μηχανολόγων, διαθέτει ειδικές τερματικές διατάξεις που βασίζονται σε προσωπικούς υπολογιστές και χρησιμοποιεί εσωτερικά – ιδιωτικά δίκτυα υπολογιστών, δίκτυα τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι τερματικές διατάξεις διαθέτουν το κατάλληλο υλισμικό (hardware) (document camera, scanner, videoconference kit, printer κλπ.) καθώς και ειδικό λογισμικό (software) για την συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία και αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή (ήχος, κείμενο, σχέδιο, φωτογραφία, εικόνα κλπ.), για υποστήριξη τηλεδιάσκεψης, γενικά επικοινωνία με άλλους χρήστες, του ίδιου προγράμματος, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις θεματικές ενότητες των μαθημάτων της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και την από κοινού επεξεργασία τους, την πρόσβαση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων μηχανολογικού ενδιαφέροντος, την πρόσβαση σε οποιαδήποτε τοποθεσία στο Internet.

Τα χαρακτηριστικά των βασικών εφαρμογών, που προσφέρονται στον χρήστη, εκπαιδευτικό ή εκπαιδευόμενο μηχανολόγο, είναι σε φιλική γι αυτόν μορφή (παραθυρικό – γραφικό περιβάλλον παρουσίασης), μία ανάλυση των οποίων είναι η εξής:

·       Διαχείριση μαθημάτων: διαχειρίζεται το σύνολο εισηγήσεων των εκπαιδευτικών, που καταχωρούνται στον τερματικό σταθμό, σε μορφή φιλική, με δυνατότητα δηλαδή πολλαπλής αναπαράστασης όλων των πληροφοριών. Υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής των εισηγήσεων, πλήρους διαγραφής τους ή οποιασδήποτε επεξεργασίας τους.

·       Διαχείριση εξετάσεων: διαχειρίζεται τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών και την οργάνωσή τους σε μορφή εξετάσεων από απόσταση, με την προφανή  δυνατότητα λήψης των θεμάτων - αποστολής των απαντήσεων από πλευράς των εκπαιδευόμενων μηχανολόγων και αποστολής των σωστών απαντήσεων και της βαθμολογίας από πλευράς διαχείρισης του προγράμματος.

·       Διμερής διάσκεψη: υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών ή για να γίνει καλύτερα κατανοητό μεταξύ δύο χώρων - αιθουσών, σε πραγματικό χρόνο. Η επικοινωνία βασίζεται σε συγχρονισμένη ανταλλαγή δεδομένων σε μορφή κινούμενης εικόνας (οι χρήστες βλέπουν ο ένας τον άλλο και ανταλλάσσουν video εκπαιδευτικού υλικού), σε μορφή κειμένου, σχεδίου, φωτογραφίας κλπ.

·       Πολυμερής διάσκεψη: υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ περισσοτέρων των δύο χρηστών, με χρήση βέβαια ειδικού εξοπλισμού.

 

5. Βιβλιογραφία

 

[1]. «Έρευνα Αγοράς με θέμα: Εκπαιδευτικές Ανάγκες Μηχανολόγων», Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακή Μακεδονίας, Σέρρες, 1998.

[2]. «Έρευνα Αγοράς με θέμα: Επαγγελματική Αποκατάσταση Μηχανολόγων», Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακή Μακεδονίας, Σέρρες, 1998.

[3]. «Αξιολόγηση Προγράμματος Κατάρτισης της ενέργειας Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Σύγχρονες Τάσεις Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών», Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακή Μακεδονίας, Σέρρες, 1999.

[4]. Δ. Κύδρος, Σ. Πανταζόπουλος,  «Νέες Τεχνολογίες και Σχεδίαση – Παραγωγή Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Υλικού για Συμπληρωματική Εκπαίδευση Μηχανολόγων», Συνέδριο με θέμα «Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη», Ηγουμενίτσα, 1999

[5]. Καρανάσιος Ν., «Η συνδρομή της Συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη», Συνέδριο με θέμα «Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη», Ηγουμενίτσα, 1999

[6].  Α. Μπομπόρτσης και συνεργάτες., Multimedia στη θεωρία και στην πράξη, Θεσσαλονίκη 1996, Εκδόσεις Τζιόλα

[7]. Β. Γκιμπερίτης, Εφαρμογές Τηλεματικής και Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη 1999, Εκδόσεις Τζιόλα

[8]. Εργαστήριο Πολυμέσων ΕΜΠ, Αθήνα 1996, Σημειώσεις για το μάθημα Τεχνολογία Πολυμέσων

[9].  Δ. Κύδρος, Σ. Πανταζόπουλος, Σχεδίαση  και Οργάνωση Προγράμματος Δια Βίου Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων με την χρήση Πολυμέσων, Συνέδριο Ενωσης Διδακτόρων Καθηγητών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Ε.Δ.Ι.Κ.Τ.Ι.) με θέμα: Παραγωγικότητα και Τεχνολογική Εκπαίδευση στη νέα χιλιετία – Αθήνα 2000.

 

 

 



*  Τηλ., Fax: +30 321 49221, Fax : +30 321 46556, pantazo@email.teiser.gr