ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφοροποιείται από την Επιστημονική Έρευνα, με την έννοια της Ακαδημαϊκής ή και Βασικής (που διεξάγεται στα Ερευνητικά Κέντρα και έχει ως σκοπό την εν γένει επιστημονική πρόοδο).

Συνοπτικά, η Επιστημονική και Βασική Έρευνα έχουν σκοπό την αναβάθμιση της επιστημονικής γνώσης πράγμα που επιτυγχάνεται με την επίτευξη του στόχου της διάδοσης, μέσα από δημόσια παρουσίαση, ύστερα από επιστημονική αξιολόγηση (Συνέδρια με κριτέ, Επιστημονικά Περιοδικά {journals} και Μονογραφίες ή συντακτική συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία).

Αντίθετα, η Επιχειρηματική Έρευνα έχει σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απέναντι σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (από ανταγωνιστές που παράγουν παρόμοια προϊόντα, προσφέρουν εναλλακτικές υπηρεσίες, ακόμη και μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης, ακόμη και χρηματοδότησης). Είναι προφανές πως κάθε αποκάλυψη της "επιχειρηματικής εχεμύθιας" αναιρεί κάθε "ανταγωνιστικό πλεονέκτημα".

Η διεξαγωγή επιστημονικής ή και βασικής έρευνας από τις επιχειρήσεις δεν αποκλείεται, αλλά μπορεί (σπάνια) να δημοσιεύεται όταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παγιωθεί και έχει ήδη επιστρέψει το κόστος διεξαγωγής προσαυξημένο κατά τα αναμενόμενα κέρδη.

Μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης διεξαγωγής επιστημονικής ή βασικής έρευνας. Η διοργάνωση τέτοιας ερευνητικής δραστηριότητας είναι Στρατηγική Επιλογή τους.

Η ανάθεση Επιχειρηματικής Έρευνας σε Πανεπιστήμια (αποκαλείται και "Εφαρμοσμένη Έρευνα") φαίνεται να έχει πολύ μικρή επιτυχία, όταν ανατίθεται στα Πανεπιστήμια ή τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια, σε βαθμό ώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιχειρήσεις να την αποφεύγουν, ιδίως μετά το Brexit. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτιμάται η κοινή "εφαρμοσμένη έρευνα" με μέλη του Εκπαιδευτικού & Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, κυρίως στην έδρα τους και πάντως κάτω από την απόλυτη διαχείρισή της από τις επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση η διαφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή καριέρα, είναι σύνθετο, μολονότι όχι χαοτικό.

Το BIC Σερρών έχει, αφενός τη γνώση και τεχνογνωσία, αφετέρου συνεργασίες με Νομικούς, ώστε να συντονίζει τα ζητήματα συνεργασιών, αποτελεσματικά.