ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Η διοργάνωση και διεξαγωγή Έρευνας από τους Δημόσιους Φορείς έχει περιοριστεί στα Πανεπιστήμια και τους Δημόσιους Ερευνητικούς φορείς.

Η ομοιγένεια των προσόντων των Ερευνητών των Δημοσίων Ερευνητικών Φορέων με αυτά των μελών Εκπαιδευτικού & Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων δημιουργεί τέτοιου βαθμού ομοιγένειεα ώστε καταργείται κάθε διάκριση, οπότε και κάθε ανταγωνισμός.

Φαίνεται πως αυτό οφείλεται περισσότερο στους στόχους των ερευνητών και λιγότερο στους πολιτικούς στόχους.

Πάντως η Δημόσια Έρευνα βρίσκεται σε ταχεία και επιταχυνόμενη υποβάθμιση, ως προς τα αποτελέσματα της λειτουργίας των μη Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Φορέων.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται σημαντική προοπτική, ενώ η ομάδα σχεδιασμού του BIC Σερρών προσπαθεί να προετοιμαστεί, συσσωρεύοντας γνώσεις και εμπειρίες, ήδη από το 1995.