ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

Η μαθητεία είναι μια αρχαία διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων, αφενός στον τεχνικό / τεχνολογικό τομέα, αφετέρου στο εμπόριο.

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές μαθητείας, άλλες υποχρεωτικές και άλλες προαιρετικές.

Το Κέντρο για την επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CEDEFOP) υποδεικνύει την ορθολογική μεθοδολογία για τη μαθητεία.

Η γενική ιδέα της μαθητείας είναι: Απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από την καθοδήγηση εφαρμογών και τη σταδιακή ανάληψη έργων και εργασιών χωρίς επίβλεψη και με επαγγελματική αυτάρκεια.

Με την ολοκλήρωση της μαθητείας (και τη συνήθη πιστοποίηση των δεξιοτήτων), ο πιστοποιημένος μπορεί να αποκτήσει "Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος".

Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ διαφέρει από την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, η οποία ως μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακή ή Τεχνολογική), εστιάζεται στην προσαρμογή στο ερασιακό περιβάλλον, όπου γίνεται "εφαρμογή Επιστημονικών Γνώσεων και Μεθόδων" και δε σχετίζεται με την απόκτηση "Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος".

Σημαντική είναι η προσφορά μαθητείας από τον ΟΑΕΔ, όπου συνδυάζεται η διδασκαλία των αρχών ενός επαγγέλματος με την αμειβόμενη εργασία "μαθητείας", ώστε να αποκτώνται πραγματικές επαγγελματικές δεξιότητες.

Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί έχουν εισαγάγει και την έννοια της απόκτησης Διευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων με το πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs.