ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

για την Κατάρτιση

 

Η έννοια της κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση εστιάζεται στην ένταξη μιας περιόδου Πρακτικής Άσκησης σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, ως συμπλήρωμα της θεωρητικής κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ή και την συμπλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης σε αντίστοιχα κέντρα άλλης χώρας.

Περιλαμβάνει, επίσης, και τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των διαχειριστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την προώθηση της συμμετοχής τους σε επισκέψεις εργασίας σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Εθνικός Φορέας διαχείρισης των προγραμμάτων κινητικότητας είναι το ϊδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με το πρόγραμμα Erasmus+ (το προηγούμενό του ήταν το Leonardo da Vinci).

Τα μόνα προγράμματα που εγκρίθηκαν στο Νομό Σερρών ήταν αυτά που ανήκαν στο Leonardo da Vinci, που οργανώθηκαν από το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών. Ένα πρόγραμμα που υλποιήθηκε από την "Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών" {ΕΠΑΝΕΣΕΡ}, ήταν αποτέλεσμα αίτησης από το BIC το οποίο και το υλοποίησε, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου. Παρά τις συνεχείς υποβολές προτάσεων από διάφορους φορείς, από το 2012 και μετέπειτα δεν έχει εγκριθεί καμμία.

Παράλληλα, για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ιδέας, προωθείται και ο εθελοντισμός των νέων. Φορέας διαχείρισης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Στις Σέρρες δραστηριοποιείται αποτελεσματικά το Δίκτυο "ΠΡΑΞΙΣ"

* Το πρόγραμμα GRUNDTVIG για τη μη επαγγελματική διακρατική κατάρτιση, έχει καταργηθεί. Το τελευταίο υλοποιήθηκε από το BIC Σερρών το 2013.